Polityka prywatności

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej https://mar-masz.pl/ [Serwis]. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Administrator danych i kontakt do niego.

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest PPHU MAR-MASZ Henryk Pioch z siedzibą w Sierakowicach, Sierakowska Huta 26. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod adresem biuro@mar-masz.pl
W związku z możliwością logowania do serwisu za pośrednictwem konta na portalu społecznościowym Facebook współadministratorem danych osób, które skorzystały z tej funkcjonalności jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland.
W przypadku klientów składających zamówienia współadministratorem jest MAR-MASZ ONE Renata Pioch z siedzibą w Sierakowicach, Sierakowska Huta 26.

Zakres i cele zbieranych danych.

 1. Dane użytkowników posiadających konta na stronie https://mar-masz.pl/ przetwarzane są w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę w celu umożliwienia zamówienia oraz obserwowania dostępności produktów, a w przypadku złożenia zamówienia – w celu realizacji umowy kupna – sprzedaży, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z jej tytułu przez okres wymaganych przez przepisy rachunkowe oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Osoby, które posiadają konto, a nie dokonały zakupów każdym czasie mogą cofnąć zgodę, co będzie się wiązało z usunięciem konta, kontaktując się z administratorem mailowo na adres biuro@mar-masz.pl
 2. W związku z udostępnieniem formularza kontaktowego Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i zbiera dane kontaktowe – podane w treści formularza. Celem przetwarzania danych jest udzielanie odpowiedzi na zadane pytania i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niepodanie danych kontaktowych uniemożliwi odpowiedź na zadane pytanie.
 3. Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem stron https://mar-masz.pl/raty/ oraz https://mar-masz.pl/leasing/ służą do złożenia w imieniu klienta wniosku kredytowego w banku. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez te banki dostępne są na stronach https://www.santanderconsumer.pl/o-banku/ochrona-danych-osobowych/ oraz https://www.aliorbank.pl/dane-osobowe.html
 4. W związku z umieszczeniem na stronie funkcjonalności logowania za pośrednictwem danych konta na portalu społecznościowym Facebook Administrator przekazuje dane serwisowi Facebook na zasadach określonych w polityce prywatności https://www.facebook.com/about/privacy/. Klikając w odnośnik wtyczki użytkownik dobrowolnie przekazuje swoje dane.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Ma Pani/Pan prawo:
• żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
• żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
• żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
• wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie zawartych umów i świadczących Administratorowi usługi wsparcia w realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania.

Czas przechowywania danych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.
Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.
Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.
Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.
Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

Klauzula informacyjna Kupna – Sprzedaży

Administratorem Danych Sprzedającego jest Kupujący.
Dane osobowe Sprzedającego będą przetwarzane:

 • w celu wykonania umowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej Rozporządzeniem] przez okres jej trwania, oraz później:
 • w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Kupującego, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z podpisaną umową przez okres do wygaśnięcia tych roszczeń,
 • w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kupującym, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych przez okres przewidziany w odpowiednich przepisach prawa. [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa]

Podanie przez Sprzedającego danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy. Ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy.
Dane osobowe Sprzedającego mogą być ujawnione na rzecz odbiorców, tj. podmiotów współpracujących z Kupującym, na podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Sprzedającemu przysługuje :

 • Prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawy) swoich danych;
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • W uzasadnionych przypadkach prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się na podany adres siedziby Kupującego, lub mailowo na adres biuro@mar-masz.pl

Skopiuj link